Mapmethane-beta1
Time01:46 31 Aug 2011
Duration35:35
OutcomeAliens win

Aliens (1)
Name↑ ScorePing
PCNobodyCats351105
Humans (1)
Name↑ ScorePing
Playa'
Spectators (1)
Name↑ ScorePing
GeneralScott

06:21PCNobodyCatsno!
13:33PCNobodyCatsbuiltOvermind
14:03PCNobodyCatsbuiltEgg
14:20PCNobodyCatsbuiltEgg
14:42PCNobodyCatsbuiltEgg
15:03PCNobodyCatsbuiltEgg
15:42PCNobodyCatsbuiltEgg
16:05PCNobodyCatsbuiltBarricade
16:34PCNobodyCatsbuiltBarricade
17:09PCNobodyCatsbuiltBarricade
17:34PCNobodyCatsbuiltBarricade
17:46PCNobodyCatslag?
17:50PCNobodyCatsftw?
18:36PCNobodyCatsbuiltEgg
19:02Machinegun TurretPCNobodyCats
19:03PCNobodyCatsaw
19:09PCNobodyCatscrap!
19:16PCNobodyCatsbuiltAcid Tube
19:16Machinegun TurretPCNobodyCats
19:20PCNobodyCatsargh!
19:44Machinegun TurretPCNobodyCats
19:47PCNobodyCatscearP!
20:04Machinegun TurretPCNobodyCats
20:07PCNobodyCatsatfcG!
20:08PCNobodyCatsay
20:08PCNobodyCatshwbiam
20:09PCNobodyCatshh
20:21PCNobodyCatsbuiltAcid Tube
20:23Machinegun TurretPCNobodyCats
20:24PCNobodyCatsaw
20:29PCNobodyCatsstupid things
20:30PCNobodyCatshah
20:54Machinegun TurretPCNobodyCats
20:57PCNobodyCatsatfh!
21:09PCNobodyCatsbuiltAcid Tube
21:09Machinegun TurretPCNobodyCats
21:12PCNobodyCatsargvf
21:24Machinegun TurretPCNobodyCats
21:59PCNobodyCatsDragoon ChompMachinegun Turret
22:01Machinegun TurretPCNobodyCats
22:03PCNobodyCatsarhg
22:33PCNobodyCatsDragoon ChompMachinegun Turret
22:46PCNobodyCatsDragoon ChompMachinegun Turret
23:14PCNobodyCatsDragoon ChompMachinegun Turret
24:59PCNobodyCatsDragoon ChompMedistation
25:19PCNobodyCatsDragoon PounceArmoury
25:41PCNobodyCatsDragoon PounceTelenode
26:05PCNobodyCatsDragoon ChompTEAMMATE Acid Tube
26:08PCNobodyCatsoops haha
26:14PCNobodyCatsDragoon ChompTEAMMATE Acid Tube
26:17PCNobodyCatsoops ahah
27:33ReactorPCNobodyCats
27:34PCNobodyCatsaw
27:35PCNobodyCatsahaha
27:45Acid TubePCNobodyCats
27:46PCNobodyCatsaw
31:17PCNobodyCatsBlasterAcid Tube
33:47OvermindPCNobodyCats
33:48PCNobodyCatsaw
33:50PCNobodyCatsajaja
34:45PCNobodyCatsDragoon ChompTelenode
35:09PCNobodyCatsDragoon ChompReactor
35:27PCNobodyCatsDragoon ChompTelenode
35:27Game overAliens win.
35:30PCNobodyCatsaw
35:31PCNobodyCatsgg
35:32PCNobodyCatsgg
35:33PCNobodyCatshahahha
35:34PCNobodyCatshahahahhaha