Mapmethane-beta1
Time20:58 21 Dec 2011
Duration45:01
OutcomeDraw

Aliens (1)
Name↑ ScorePing
Asta
Humans (1)
Name↑ ScorePing
kaizeris
Spectators (6)
Name↑ ScorePing
Evan
anthony
ftrocco
kendubinsky
uscga
{MAD}Dark chaOs

17:25AstaDretch Bitekaizeris
24:01kaizerisRifleAsta
28:03AstaDretch Bitekaizeris
29:39kaizerisRifleAsta
31:20kaizerisRifleAsta
32:39kaizerisRifleAsta
33:31kaizerisFallkaizeris
36:39AstaDretch Bitekaizeris
39:29kaizerisBlasterAsta
45:00Game overTimelimit hit.