Maparachnid2
Time12:52 23 Aug 2007
Duration00:47
OutcomeDraw

Aliens (4)
Name↑ ScorePing
Ryan
[GT]PatriX
^&skunky .^. 2
skunky
Humans (3)
Name↑ ScorePing
=Eduardo=
JR-Warrior
{RoN}Wicky
Spectators (1)
Name↑ ScorePing
SUBhumano(BRASIL)

00:11[GT]PatriXxd
00:36=Eduardo=UnknownReactor
00:39[GT]PatriXVote: Change to map atcs