Maparachnid2
Time20:44 12 Jan 2009
Duration00:36
OutcomeDraw

Aliens (1)
Name↑ ScorePing
^&^*^(^#^!IamZeDark1
Humans (1)
Name↑ ScorePing
^!Al'^&^.^$^#^@^*gaar

00:13^&^*^(^#^!IamZeDark1UnknownAcid Tube
00:19^&^*^(^#^!IamZeDark1UnknownEgg
00:22^!Al'^&^.^$^#^@^*gaarUnknownMachinegun Turret
00:27^!Al'^&^.^$^#^@^*gaarUnknownMachinegun Turret
00:29^&^*^(^#^!IamZeDark1Vote: Change to map niveus
00:31^!Al'^&^.^$^#^@^*gaarUnknownMachinegun Turret