Hongur 2.0

hongur2 in map-hongur-b2.pk3

Level shot