Hongur 3.0

hongur3 in map-hongur-b3.pk3

Level shot